top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Pro účely prodeje jazykových služeb - jazykové kurzy pro veřejnost

Dodavatel: Mgr. Hana Horáková, aspire jazykové a vzdělávací centrum, IČO 03318656

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem.

1.2 Dodavatel je poskytovatelem jazykových služeb v souladu se svým hlavním předmětem podnikání. Jedná se o organizování jazykové výuky pro veřejnost, mimoškolní vzdělávání, pořádání kurzů a školení. V rámci této činnosti pořádá a realizuje jazykové kurzy dle poptávky spotřebitelů.

1.3 Objednatel je spotřebitelem, který má zájem o účast v jazykovém kurzu pořádaném a realizovaném dodavatelem. V případě, kdy je zájemce o kurz nezletilá osoba je z hlediska uzavření smluvního vztahu objednatelem zákonný zástupce účastníka kurzu.

1.4 Ujednané podmínky smluvního vztahu jsou součástí smlouvy o poskytnutí jazykového kurzu a lze je měnit, nebo rušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

2. Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění je zajišťování výuky jazyků v kurzech pro veřejnost vypsané dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).

2.2 Dodavatel bere na vědomí, že je povinen po doručení závazné přihlášky a uhrazení faktury ze strany objednatele zajistit jazykovou výuku ve sjednaném rozsahu a dle dohodnutých podmínek.

3. Základní ustanovení

3.1 Objednatel prohlašuje, že mu byly před uzavřením příslušné smlouvy jasně a srozumitelně poskytnuty všechny pro daný obchod potřebné informace:

  • identifikace poskytovatele včetně jeho telefonického spojení a adresy pro doručování (elektronické) pošty,

  • označení a popis služby, která je mu poskytována vč. jejích hlavních vlastností, ceny, místa čerpání služby apod.,

  • informace o možnosti od této smlouvy odstoupit a o následcích takového kroku,

  • údaje o právech z vadného plnění, vč. způsobu jejich uplatnění

  • údaje o způsobu poskytnutí služeb, údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku.

4. Uzavření smlouvy

4.1 V prostředí webového rozhraní dodavatele na internetových stránkách www.aspirecentrum.cz anebo v listinné formě vyplní objednavatel závaznou objednávku jazykového kurzu. Do závazné objednávky jazykového kurzu je povinen uvést především jméno, trvalé bydliště, telefonní číslo a emailovou adresu zletilého zájemce nebo zákonného zástupce v případě nezletilého zájemce, dále přesnou identifikaci jím zvoleného jazykového kurzu: typ kurzu, zvolený jazyk, úroveň pokročilosti kurzu, termín konání, den a čas výuky a cenu. V případě elektronické registrace online objednatel odešle objednávku stisknutím tlačítka určeného pro odeslání objednávky. V případě listinné papírové nebo elektronické (pdf) závazné objednávky je objednatel povinen tuto podepsat a doručit

dodavateli osobně, prostřednictvím poštovního doručovatele nebo jako přílohu e-mailové zprávy.

4.2 Zaslaná závazná objednávka jazykového kurzu je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 NOZ, je právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy a objednatel se cítí objednávkou vázán, bude-­li ze strany dodavatele akceptována.

4.3 Odesláním objednávky jazykového kurzu vyslovuje objednavatel výslovný souhlas s těmito VOP a potvrzuje tím, že všechna práva a povinnosti v nich uvedená jsou mu známa.

4.4 Smlouva o poskytnutí jazykového kurzu je uzavřena akceptací objednávky (nabídky) objednatele ze strany dodavatele, respektive okamžikem, kdy tato akceptace bude doručena objednateli. Pro účely smlouvy postačí, pokud akceptace dodavatele bude objednateli zaslána prostřednictvím emailové zprávy na adresu uvedenou objednatelem v objednávce nebo bude sdělena např. i telefonicky. V případě skupinových kurzů je akceptací objednávky zaslání potvrzení registrace do objednaného kurzu.

4.5 Účastníci se výslovně dohodli, že smlouva o poskytnutí jazykového kurzu nemusí být uzavřena v písemné listinné podobě, postačí, pokud bude nabídka ze strany objednatele zaslána emailem nebo prostřednictvím elektronické registrace online a tato nabídka bude akceptována dodavatelem buďto telefonicky, nebo emailem. Totéž platí i pro jakékoliv změny již uzavřené smlouvy.

 

5. Převzetí výuky, zrušení kurzu

5.1 Uzavřením smlouvy se dodavatel zavazuje zajistit objednateli absolvování jazykového kurzu za podmínek stanovených ve smlouvě a v těchto VOP a objednatel se zavazuje převzít objednanou výuku a řádě a včas za ní zaplatit.

5.2 Cenu za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné) uhradí objednatel v souladu s platebními podmínkami uvedenými v odstavci 10 těchto VOP.

5.3 V případě, že se ze strany objednatele nevyskytne žádný závažný důvod, který by mu bránil v převzetí výuky, je dodavatel oprávněn požadovat řádnou úhradu objednané výuky. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu. Dodavateli v takovém případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.

5.4 Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 4 studenti). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 dny před zahájením kurzu. Dodavatel může objednateli nabídnout náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, individuální výuku). Pokud se dodavatel s objednatelem na náhradním způsobu nedomluví, má objednatel nárok na vrácení kurzovného v plné výši, pokud již bylo ze strany objednatele uhrazeno.

6. Realizace skupinové výuky v kurzech

6.1 V době státních svátků výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny kurzu. Výjimkou může být plánovaná online výuka. Výuka se uskuteční i v době státního svátku, pokud je tak uvedeno v rozvrhu kurzu.

6.2 Dodavatel má právo provádět změny v organizaci kurzů, měnit vyučující v jednotlivých skupinách a provádět další změny nutné či vhodné k řádné realizaci výuky.

6.3 Pro případ, že výuku nebude možné ze závažných důvodů zajistit dohodnutým způsobem, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Jako náhradní způsob realizace prezenčního kurzu bude v případě potřeby zvolen distanční způsob výuky. Oprávněným důvodem přechodu na distanční formu může být situace, kdy zejména v důsledku vládních opatření, omezujících nebo zakazujících fyzickou přítomnost studentů ve výuce, bude realizace prezenční výuky znemožněna. V distanční formě výuky bude zachován stejný rozvrh hodin, čas i rozsah poskytované služby. O přechodu na distanční formu výuku rozhoduje dodavatel. Objednatel bude o této skutečnosti informován e-mailovou zprávou a tímto způsobem mu budou také poskytnuty všechny, pro přechod na distanční formu studia potřebné informace.

6.4 V případě distanční výuky se objednatel zavazuje dodržovat pravidla účasti v online výuce specifikované v dokumentu “Kodexu účastníka online výuky”, který je uveřejněna na internetových stránkách dodavatele.

6.5 Dodavatel má právo z výukové jednotky vyloučit objednatele bez nároků na náhradu, pokud se do výuky dostaví ve stavu opilosti či pod vlivem jiné návykové látky, případně bude hrubým způsobem narušovat chod výuky.

6.6 Dodavatel si vyhrazuje právo vyloučit z kurzu studenta, který bude i přes upozornění opakovaně narušovat průběh výuky nebo jakýmkoliv jiným způsobem porušovat zásady občanského soužití. V takovém případě nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.

7. Realizace individuální výuky

7.1 Výuka v kurzech individuální výuky se koná v závislosti na specifikaci, kterou objednatel určí při provedení objednávky a na které se s dodavatel vzájemně domluví.

7.2 V případě individuální výuky si objednatel vždy předplácí předem dohodnutý počet lekcí v požadované délce lekce (60 min. nebo 90 min.) a uhrazením kurzovného souhlasí s předem dohodnutým rozvrhem a dalšími podmínkami výuky.

7.3 Lekce individuální výuky probíhají v dohodnutém termínu a intenzitě, minimálně však jedenkrát týdně.

8. Zrušení a přesun výukové hodiny

8.1 Dodavatel je oprávněn jednostranně zrušit výukovou jednotku z následujících důvodů:

a) nemoc lektora, provozní problémy

b) nemožnost zajištění prostor k výuce bez zavinění dodavatele (např. havárie vody, topení, apod.)

c) další důvody vzniklé bez možnosti ovlivnit je ze strany dodavatele

Dodavatel oznámí objednateli zrušení výuky zasláním informace emailem či telefonicky. Dodavatel není zodpovědný za situaci, kdy není možné objednatele zastihnout na telefonu a takto mu oznámení o zrušení výuky doručit, anebo v situaci, kdy emailová schránka objednatele je plná nebo zrušená.

Výuka zrušená z výše uvedených důvodů a)b)c) bude nahrazena v dodavatelem určeném termínu.

8.2 Pokud se účastník kurzu nedostavit do výuky ve skupinovém kurzu podle dohodnutého výukového rozvrhu, tato výuková jednotka pro něj propadá bez možnosti náhrady.

8.3 Pokud se na hodinu ve skupinovém kurzu nedostaví do 20 minut od jejího začátku žádný z účastníků kurzu, je hodina považována za odučenou a nevzniká žádný nárok na její kompenzaci.

8.4 V případě individuální výuky může objednatel požádat dodavatele o přesunutí hodiny zrušené z jeho strany za podmínek, že oznámení o zrušení hodiny doručil dodavateli nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem této výuky. K přesunutí výuky může dojít maximálně třikrát v rámci předplaceného objemu 10 lekcí. Oznámení o zrušení výuky je objednatel povinen provést zasláním emailové zprávy na adresu info@aspirecentrum.cz nebo SMS na telefonní číslo 705 005 725. Pokud takto odběratel neučiní, považuje se každá taková hodina za odučenou a dodavateli vzniká právo na její započítání do poskytnutých služeb. Náhradním termínem výuky přesunuté hodiny je zpravidla následující termín výuky dle dohodnutého rozvrhu.

9. Cena (kurzovné)

9.1 Cenou kurzu se rozumí cena za jednu osobu za daný jazykový kurz s příslušnými specifikacemi uvedenými v popisech kurzů a cenových nabídkách dodavatele zveřejněné na internetové adrese www.aspirecentrum.cz.

9.2 V cenách kurzů nejsou zahrnuty učebnice (výukový materiál) pokud není v popisu kurzu vedeno jinak.

9.3 Výše ceny za jednu lekci v rámci individuální výuky je uvedena vždy za jednu osobu (účastníka kurzu) a je určena v souvislosti s délkou lekce a celkovým počtem studentů ve skupině. Celková cena kurzovného je kalkulována dle platného ceníku v souladu s objednaným počtem výukových lekcí. Ceník individuální výuky zašle dodavatel objednavateli na vyžádání.

9.4 Objednáním výuky potvrzuje objednatel souhlas s cenovými i obchodními podmínkami (VOP) za kterých se výuka uskuteční.

9.5 Kurzovné je osvobozené od DPH. Dodavatel není plátcem DPH.

10. Platební podmínky

10.1 Úhradu ceny kurzu je možné provést pouze bezhotovostně převodem na účet dodavatele,

č.ú. 2900642948/2010 (Fio banka).

10.2 Úhrada probíhá na základě faktury vystavené dodavatelem po uzavření smlouvy, jak je uvedeno v části 4.4. těchto VOP. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu kdykoliv po uzavření smlouvy.

10.3 Objednatel je povinnen uhradit fakturovanou částku nejpozději do datumu splatnosti uvedeném na faktuře. V případě, že objednatel objedná kurz až po zahájení kurzu, je povinen uhradit kurzovné v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání.

10.4 V případě dvousemestrálních kurzů může objednatel uhradit kurzovné jednorázově za oba dva semestry najednou nebo může v objednávce zvolit možnost platby za každý semestr zvlášť. V takovém případě bude. objednateli vystavena faktura na každý semestr zvlášť a ta mu bude mu zaslána emailem nejpozději 7 dní před zahájením každého semestru. Objednáním kurzu se objednavatel zavazuje uhradit plnou cenu kurzu, tzn. kurzovné za oba semestry.

10.5 Součástí faktury za výuku může být také částka za objednaný výukový materiál v případě, že se na této objednávce dodavatel s objednatelem předem dohodli a v případě, že náklady na výukový materiál nejsou zahrnuty v ceně kurzovného.

10.6 V případě objednávky kurzu pro třetí osobu (např. zaměstnance objednavatele) lze vystavit fakturu za celkovou částku kurzovného pro všechny účastníky kurzu, které objednavatel uvede ve své objednávce.

10.7 Na základě písemné objednávky lze také fakturovat kurzovné nebo jeho část zaměstnavateli účastníka kurzu. V objednávce je nutné uvést název (jméno) organizace, IČO, DIČ, adresa, kontaktní osoba, telefon a emailová adresa, na kterou bude faktura zaslána.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1 Obě strany mohou od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit za předpokladu níže uvedených podmínek.

11.2 Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení povinností objednatele stanovené v oddíle 6.6. těchto VOP. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo dodavatele na zaplacení dohodnuté smluvní pokuty.

11.3 Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě je povinen vrátit objednateli poměrnou část zaplacené ceny za jazykový kurz, a to za doposud neuskutečněnou část výuky.

11.4 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy. Musí tak učinit písemnou formou. Za písemnou formu se považuje také elektronická pošta. Objednatel bere při odstoupení od smlouvy na vědomí, že je povinen zaplatit dodavateli odstupné (dále jen „storno poplatek“).

11.5 Výše storno poplatku závisí na datu odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy v období:

  • od provedení objednávky do 1. výukové hodiny činí storno poplatek 0 % z ceny kurzu, objednatel je však povinnen uhradit dodavateli náklady vzniklé s již započetím plnění smlouvy (např. náklady na již objednaný výukový materiál do kurzu)

  • od 1. výukové hodiny činí storno poplatek 1000 % z ceny kurzu 

11.6 Storno poplatky se nevztahují na objednatele individuálních kurzů, kteří uzavírají s dodavatelem první smlouvu a rozhodli se odstoupit od této smlouvy nejpozději jeden den po druhé realizované lekci. V takovém případě má objednatel právo na vrácení plné částky již uhrazeného kurzovného po odečtení nákladů na již realizovanou výuku.

11.7 V případě přechodu na distanční formu výuky u skupinových prezenčních kurzů, z důvodů popsaných v odstavci 6, nevzniká objednateli při odstoupení ze smlouvy z důvodu této změny formy výuky nárok na vrácení kurzovného za zbývající část výuky.

12. Reklamace

12.1 Reklamaci jazykového kurzu je možné provést následujícími způsoby:

• osobně po dohodě s dodavatelem

• písemnou formou (taktéž i pomocí elektronické pošty)

12.2 Reklamaci je možné uplatnit nejpozději do 14 pracovních dnů od uskutečnění první výukové hodiny.

12.3 V případě, že dodavatel shledá reklamaci za odůvodněnou, navrhne objednateli náhradní řešení. V případě, že objednatel nebude souhlasit ani s jedním z navrhovaných náhradních řešení, bude reklamace řešena vrácením částky, kterou objednatel za daný kurz do doby uplatnění reklamace zaplatil, sníženou o poměrnou část ceny za již absolvované výukové hodiny.

12.4 Dodavatel nepřebírá zodpovědnost za každou takovou reklamaci, která byla učiněna objednatelem v důsledku neplnění závazků ze strany dodavatele, a to následkem všech takových mimořádných, nepředvídatelných situací, kterým dodavatel nemůže zabránit (např. živelné pohromy, nouzový stav aj.).

12.5 Dodavatel neodpovídá objednateli za neúspěšný výsledek výuky. Ten závisí především na vlastní pravidelné a systematické přípravě objednatele. Na reklamaci objednatele proti neúspěšnosti výuky nebude brán zřetel.

13. Osobní údaje objednatele

13.1 Vyplněním jakéhokoli formuláře na internetové adrese www.aspirecentrum.cz, stejně tak jako odesláním nebo podepsáním objednávky poskytuje uživatel/objednatel provozovateli/dodavateli souhlas s užíváním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení s informacemi týkajícími se jazykové výuky, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa a kontaktní telefon. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, lze je nicméně kdykoli písemně zrušit. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

13.2 Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely realizace objednané služby a pro účely kontaktování studentů dodavatelem na dobu neurčitou.

13.3 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo přístupu k nim, má právo a souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

13.4 V případě změny kontaktních údajů objednatele je objednatel o této změně povinen vyrozumět dodavatele, a to nejpozději do 7 dní.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

14.2 Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro prezenční i distanční formu výuky.

14.3 Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby případné spory plynoucí z této smlouvy vyřešili dohodou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné od 1.8. 2023.

bottom of page