top of page

Obecné podmínky pro účastníky příměstského jazykového tábora

1. Tyto obecné podmínky upravují vztah mezi objednatelem a poskytovatelem služby. Předmětem služby je realizace příměstského jazykového tábora pro děti.

2. Poskytovatelem služby je Mgr. Hana Horáková, aspire jazykové a vzdělávací centrum, Kozičín 80, 261 01 Příbram, IČO 03318656, telefon 705 005 725, e-mail: info@aspirecentrum.cz, www.aspirecentrum.cz (dále jen „Provozovatel“).

Objednavatel je zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce). Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto obecných podmínek.

3. Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem potvrzení registrace ze strany provozovatele a uhrazením úplaty objednavatelem služby.

Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:
Pohyb dětí – děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých výukových a pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa. Pokyny vedoucích – děti musí respektovat pokyny vedoucích. Zdraví dítěte – v případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky a vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu. Alkohol, drogy, kouření – děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.

Základy slušného chování – Děti dodržují zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívají sprostá slova. Šikana, násilí – v případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, instruktor).

5. Provozovatel žádá zákonné zástupce, aby svým dětem nedávali s sebou na příměstský tábora drahou elektroniku, vyšší obnosy peněz, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru akcí za ně nemůže organizátor zodpovídat.. Pokud účastník této výzvy neuposlechne, provozovatel nedopovídá za jejich ztrátu nebo poškození.

6. Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.aspirecentrum.cz a uhrazení ceny tábora do 7 dnů od potvrzení registrace a vystavení příslušné faktury.

7. Před nástupem dítěte na příměstský tábor je nutné odevzdat vedoucímu potvrzení o bezinfekčnosti a kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Zákonný zástupce upozornění na veškeré zdravotní problémy, které mohou jakkoliv bránit dítěti vykonávat aktivity, popřípadě seznámi provozovatele s veškerými zdravotními omezeními dítěte.

8. Na příměstský tábor musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popřípadě jiným doprovodem, minimálně první den tábora. V následujících dnech dítě může docházet na příměstský tábor samo dle uvážení zákonného zástupce. Do doby převzetí dítěte instruktorem/lektorem za něj provozovatel nepřebírá zodpovědnost. Účastníci tábora se do místa konání tábora dostaví v čase 8:30-9:00.

9. Každý den po ukončení příměstského tábora si dítě vyzvedne zákonný zástupce, popřípadě jiný zletilý doprovod. Pokud by dítě mělo odcházet po ukončení bez doprovodu, je nutné ráno při předání dítě vedoucímu současně předat dokument, ve kterém bude uvedeno, že dítě může po ukončení odcházet samo, a že je za něj přebírána zodpovědnost. Souhlas a převzetí zodpovědnosti je vyžadován také, pokud bude dítě vyzvedávat jiná nezletilá osoba, např. sourozenec. Ukončení denního programu a vyzvednutí dětí probíhá v čase 15:45 - 16:00.

10. Cenové podmínky a způsob úhrady: provozovatel má právo na zaplacení ceny příměstského tábora k datu uvedeného v elektronické faktuře. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy.

11. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí písemně a stornování je platné ke dni, kdy k nahlášení došlo. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodu 12 těchto smluvních podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele vzniká objednateli nárok na vrácení celého poplatku nebo v případě již zahájené služby poměrné části již uhrazeného poplatku za poskytované služby.

12. Výše stornovacího poplatku:

V případě odstoupení objednatele od smlouvy před zahájením příměstského tábora, t.j. po odeslání závazné přihlášky, po potvrzení registrace poskytovatelem služby a následném vystavení faktury platí následující:

Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a s nárokem na plné navrácení již uhrazeného poplatku ve lhůtě prvních 14 dnů po uzavření smlouvy. Za okamžik uzavření smlouvy se považuje den odeslání potvrzení o registraci na příměstský tábor a vystavení faktury za účastnický poplatek poskytovatelem služby.

Při odstoupení od smlouvy po uplynutí této lhůty až do doby zahájení příměstského tábora má organizátor právo požadovat uhrazení 50% výše nákladu za objednanou službu.

V okamžiku zahájení služby až po její ukončení nevzniká v případě odstoupení od smlouvy objednatelem nárok na vrácení již uhrazeného poplatku ani jeho poměrné části (např.v případě nedokončení tábora), výše stornopoplatku je 100%.

13. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování služby a vyloučit účastníka, který by hrubě porušoval základní bezpečnostní pravidla a pravidla slušného chování definované v části 4 těchto obecných podmínek. Objednavatel nemá v takovém případě nárok na vrácení poplatku ani jeho poměrné části.

14. Provozovatel má právo navýšit cenu tábora v souvislosti s nenadálým nárůstem cen od našich dodavatelů. Tato částka bude případně dodatečně vyfakturována.

15. Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady tábora stvrzuje, že se seznámil s obecnými podmínkami pro účastníky příměstského jazykového tábora a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto obecnúé podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

Tyto obecné podmínky vstupují v platnost 15. května 2023.

Mgr. Hana Horáková, IČO 03318656

bottom of page